Category Archives: k

Kinderdijk: Molen

Kinderdijk เป็นสถานที่ที่มีกังหันลมมากมาย และได้ถูกบันทึกไว้ให้เป็นมรดกโลกโดย UNESCO โดยกังหันลมที่นี่จะเรียกว่า Molen

Advertisements